ด็ก ม.6 ตก O-NET ทุกวิชา “เตรียมทหาร” คะแนนเลข-วิทย์ สูงกว่า “สาธิต”

คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ O-NET 2560 ของเด็ก ม.6 ต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา ‘มหิดล’ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดและเกินครึ่งทุกวิชา ‘เตรียมทหาร’ คะแนนเลข-วิทย์ สูงกว่า ‘สาธิต’ รร.สังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นนักเรียนส่วนมาก มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยเกินครึ่งเพียงวิชาเดียว ที่ 53.09 คะแนน หากแบ่งตามภูมิภาคพบว่า รร. ใน กทม. มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่น

มีการประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (O-NET เป็นการสอบระดับชาติสำหรับนักเรียนไทยในระดับชั้น ม.6 ม.3 และ ม.1 เพื่อวัดระดับการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อ) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศทุกวิชาต่ำกว่าครึ่ง วิชาภาษาไทยมีจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 49.25 คะแนน จากผู้เข้าสอบ 372,043 คน, สังคมศึกษาฯ 34.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 372,567 คน, ภาษาอังกฤษ 28.31 คะแนน ผู้เข้าสอบ 372,587 คน, คณิตศาสตร์ 24.53 คะแนน ผู้เข้าสอบ 372,853 คน, วิทยาศาสตร์ 29.37 คะแนน ผู้เข้าสอบ 372,232 คน หากแบ่งตามสังกัด โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาเกินครึ่งและสูงที่สุดทุกวิชา รองลงมาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต), สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร (โรงเรียนเตรียมทหาร), สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ กับสังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เมื่อดูโรงเรียนใน 4 สังกัดตามภาพ พบว่า โรงเรียนเตรียมทหารมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าประเภทโรงเรียนสาธิต ส่วนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ถือเป็นนักเรียนส่วนมาก ผู้เข้าสอบแต่ละวิชาประมาณ 289,283 คน ได้คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ ซึ่งเกินครึ่งวิชาเดียวคือ ภาษาไทย ที่ 53.09 คะแนน นอกจากนี้หากแบ่งตามภูมิภาค โรงเรียนในพื้นที่ กทม. มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าในภูมิภาคอื่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook